Rasklubbens rekommendationer

Följa svenska och internationella lagar som styr avel med sällskapsdjur. (bl.a. jordbruksverket) Avelsdjuren skall vara rasrena och registrerade i kennelklubben (SKK's grundregler 2:1 och 2:2). Avelsdjuren får inte ha allvarliga sjukdomar, funktionshinder eller dåligt temperament i form av beteendestörningar, överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer (SKK’s grundregler 2:3). Båda avelsdjuren skall vara röntgade och fria från HD, lägst A eller B (krav för registrering i SKK). Avkomma efter hanhund som inte har normalt utvecklade och normalt belägna testiklar kan inte registreras, bekräftas antingen genom att hunden är utställd eller genom veterinärintyg (SKK’s allmänna registreringsregler punkt 4). Avelsdjuren i en kombination får inte vara närbesläktade (SKK’s grundregler 2:7). Avelsdjuren, både tik och hanhund, skall inte användas i avel förrän vid den ålder då de uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och beteende (SKK’s grundregler 3:3). En tik får aldrig ha mer än 5 valpkullar (SKK’s grundregler 3:4). Tik över 7 år skall ha veterinärintyg vid parning (SKK´s grundregler 3:5). Valpar efter omeriterade föräldrar tar SKK ett högre registreringspris för (SKK´s registreringsregler). Tiken bör vara minst 24 månader vid parning (rekommendation från rasklubben). Tiken bör inte vara äldre än 5 år (ej fyllda 6 år) vid första parning (rekommendation från rasklubben). Hanen bör inte vara yngre än 24 månader vid första parning då detta möjliggör en noggrannare utvärdering av avelsdjuret innan parning. Hanhunden kan med fördel vara ytterligare något äldre då brister i både hälsa, mentalitet och funktion tydligare framträder med åren (rekommendation från rasklubben).


Vara medlem i SPHK’s rasklubb för samojed. Följa SKK’s grundregler Att avelshunden är höftledsröntgad med A eller B. Sedan 1984 gäller registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som inte är höftledsröntgade före parning. Rasklubben har anslutit sig till texten som säger att det inte är förenligt med SKK:s grundregler att i avel använda individ som är behäftad med höftledsdysplasi. Avelshunden ska vara ögonlyst utan anmärkning eller med en anmärkning som bedöms som icke ärftlig. Intyget får inte vara äldre än två år vid parning. För importhundar (utlandsfödd hund) och utlandsägd hund (ex. täckhund född utomlands) gäller att intyget inte får vara äldre än 1 år. Hundar över 7 år behöver inte ögonlysas igen om den är ögonlyst utan anmärkning minst två gånger och den senaste vid ca 7 års ålder. Tack vare tidigare års låga andel hundar med anmärkning har rasklubben genom SKK rekommendation beslutat att från och med 2013 tillåta valphänvisning med dessa regler, tidigare gällde att intyget skulle vara utfärdat senast ett år före parning även för svenskfödda hundar. För armbågsröntgade avelsdjur gäller att valphänvisning inte ges om den har någon grad av dysplasi, om statusen är känd. Vi rekommenderar att tikar inte går i avel förrän de är 24 månader samt för hanhund 24 månader.